Liên lạc

Liên lạc bằng điện thoại

Nếu liên lạc bằng điện thoại, hãy gọi đến số điện thoại dưới đây.

Số điện thoại 048-798-7955

Thời gian tiếp nhận: 10:00~19:00 Nghỉ thứ 3 hàng tuần

Liên lạc bằng email

Nếu liên lạc bằng email, hãy sử dụng mẫu email chuyên dụng dưới đây.